team.jpg
Astel

Menadžment

Milan.jpg
Milan MitrovićTehnički direktor

Milan Mitrović ,

dipl. inž. elektrotehnike
Tehnički direktor

Milan je od 2011. godine zaposlen u Astel Projektu, od kada je i angažovan na poslovima u sektoru za projektovanje i značajno je doprineo da ovaj organizacioni deo izgradi svoju zavidnu reputaciju. Danas, kao Rukovodilac sektora za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema, Milan je zadužen za organizovanje, koordinaciju svog tima inženjera i tehničara, i za aktivnosti tokom procesa planiranja i projektovanja telekomunikacionih sistema i pripremu odgovarajuće prateće tehničke dokumentacije.

Kao odgovorni projektant izradio je niz projekata, kao što su: Tehnička dokumentacija funkcionalne radio mreže sistema javnog uzbunjivanja i obaveštavanja stanovništva na teritoriji Grada Beograda; Unapređenje funkcionalnog Sistema VHF/UHF radio mreže za PEEPS – Tent Obrenovac sa optimizacijom broja radio kanala; Tehnička dokumentacija digitalne RR mreže za povezivanje digitalnih repetitora u regionu Kragujevca, itd.

Od 2011-2020 učestvovao je kao projektant saradnik na različitim projektima za GSM/UMTS/LTE radio bazne stanice, RR linkove, FM radio stanice, funkcionalne i radio mreže, a kao projekt menadžer i vođa tima na drive test i stationary test merenjima Telenor mobilne pristupne mreže.

Milan poseduje lincencu Inženjerske Komore Srbije br. 353 O33915 – Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema. Sertifikovan je od strane ETF Cisco Network Academy – CCNA i ovlašćen od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine AP Vojvodine za obavljanje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini