software-plava.jpg
Astel Projekt

Astel Softver

ASTEL
SOFTWARE

Astel Projekt je za sopstvene potrebe razvio ASTEL SOFTVER u cilju kvalitetne i efikasne izrade proračuna neophodnih za pripremu tehničke dokumentacije. Sa ASTEL SOFTVEROM se obavlja proračun jačine električnog polja na određenom rastojanju od predajnika, grafički i tabelarni prikazi zona pokrivanja, grafički prikaz zone optičke vidljivosti, kao i iscrtavanje profila terena i profila nivoa elektromagnetnog polja called ASTEL SOFTWARE, has been registered with the Intellectual Property Office (registration number A-0067/2015).

Softver je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod registarskim brojem A-0067/2015 i redovno se usklađuje sa najnovijim ITU-R preporukama i predstavlja potpuno funkcionalno i ažurno ICT softversko rešenje.

ASTEL SOFTVER se koristi za:

Proračun radio - relejnih linkova

Proračun funkcionalnih sistema veza

Proračun zone pokrivanja radio signalom

Proračun funkcionalnih sistema veza

Proračun međusobnog uticaja novog FM/TV predajnika i postojećih

Proračun zone pokrivanja radio signalom

Proračun radio - relejnih linkova

Fiksne mreže

Fiksne mreže

Proračun međusobnog uticaja novog FM/TV predajnika i postojećih

Proračun koordinacione zone i budžeta linka zemaljskih satelitskih stanica

Proračun nivoa el. polja na nivou tla i po spratovima okolnih objekata oko izvora elektromagnetnog zračenja/radio predajnika.

ASTEL
EMF

Vrši proračun elektromagnetnog polja u lokalnoj zoni oko definisanih izvora na određenoj visini iznad tla. Takođe, vrši proračune nivoa elektromagnetnog polja po spratovima unapred definisanih objekata koji se nalaze u zoni oko elektromagnetnih izvora. Rezultati se prikazuju tabelarno i grafički a kao ulazni prikaz se mogu koristiti satelitski snimci, karte odgovarajuće razmere, aero snimci (ortofoto) pa čak i bela crteži osnove objekata. Takođe pri proračinima se uzima i oblik terena u obzir korišćenjem jednog od nekoliko digitalnih modela koje softver ima na raspolaganju (2m, 20m, 30m itd).
ASTEL EMF calculations are most commonly used for conformity assessments of future new or modified sources of radiation such as base stations with the Regulations which define the level of population exposure of electromagnetic field within the source area.

ASTEL
SOUND

Proračun zone akustičkog pokrivanja na određenom rastojanju od alarmne sirene i grafički prikaz akustičke zona pokrivanja se vrše pomoću programa ASTEL SOUND, koji je Astel Projekt razvio za sopstvene potrebe.

Osnovu programa čini datoteka digitalnog modela terena sa rezolucijom od 2m, 5m, 20m, 50m i 100m i prema ovom modelu digitalizovane geografske karte Srbije izvornih razmera 1:1 000 000, 1 : 600 000, 1 : 500 000, 1 : 300 000, 1 : 200 000, 1 : 50 000 i 1 : 25 000.

Program omogućava proračun zone akustičkog pokrivanja, na određenom rastojanju od alarmne sirene, saglasno prethodno opisanoj preporuci SRPS ISO 9613-2, uzimajući u obzir geometrijsku divergenciju, apsorpciju u atmosferi, uticaj zemljine površine i prepreka. Takođe, postoji mogućnost unosa korekcija različitih vrednosti, u zavisnosti od stepena urbanizacije. Program omogućava grafički prikaz zona akustičkog pokrivanja za različite granične nivoe zvučnog pritiska, uz iscrtavanje profila terena sa korakom od 1 stepena.