services-cover.jpg
Astel Projekt

Usluge

STUDIJE AKUSTIKE I STUDIJE ZA RANO UZBUNJIVANJE I UPOZORAVANJE USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE TEHNIČKI PREGLEDIPROJEKTOVANJE TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA I SISTEMA

 

Akustika i IDP sistema javnog uzbunjivanja

Astel Projekt vrši izradu sledeće tehničke dokumentacije:

-Studije akustičnosti

-Idejni projekti sistema javnog uzbunjivanja

-Idejna rešenja za pojedinačne alarmne stanice

-Idejni projekti za pojedinačne alarmne stanice

Studija akustičnosti

Studija akustičnosti predstavlja polazni dokument za izradu idejnog projekta i tehničke dokumentacije višeg stepena i potrebno je da sadrži sve potrebne elemente na osnovu kojih će se izvršiti raspoređivanje alarmnih sirena sistema javnog uzbunjivanja na određenoj teritoriji.

U okviru studije akustičnosti je potrebno analizirati i sagledati postojeće stanje sistema javnog uzbunjivanja na određenoj teritoriji, predložiti neophodnu rekonstrukciju sirena na postojećim lokacijama, kao i odrediti nova područja i zone koje je potrebno pokriti signalom novih alarmnih sirena. Studija je potrebno da sadrži zone akustičkog pokrivanja alarmnih sirena, prema zahtevima navedenim u članu 96 Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Službeni glasnik RS br. 87/18).

Studijom akustičnosti se utvrđuje broj, lokacija i konfiguracija alarmnih sirena kako bi se obezbedilo da nivo zvuka unutar servisne zone javne alarmne sirene, za gradska i seoska područja, ima vrednost određenu važećim zakonskim normativima. Studija akustičnosti sadrži opis metode proračuna zone akustičkog pokrivanja, kao i procenu uticaja objekata, buke i meteoroloških faktora na prostiranje i slabljenje zvuka i izbor lokacija alarmnih sirena.

Sistemi javnog uzbunjivanja

Savremeni sistemi javnog uzbunjivanja su sastavljeni od perifernih alarmnih sirena na predloženim lokacijama, komandnih centara i potrebnih telekomunikacionih puteva za prenos podataka i upravljanje sirenama.

Konačan cilj projektovanja i izgradnje sistema javnog uzbunjivanja na određenoj teritoriji jeste poboljšanje reagovanja u vanrednim situacijama na lokalnom nivou i stvaranje u potpunosti funkcionalne celine, koja će biti deo šireg nacionalnog sistema.

Sistem javnog uzbunjivanja, pored osnovne reprodukcije alarmnih signala, mora omogućiti emitovanje govornih poruka, koje mogu biti unapred snimljene ili emitovane uživo. Potrebno je omogućiti aktivaciju svih alarmnih sirena u sistemu, određene definisane grupe sirene i pojedinačne sirene. Takođe, mora postojati mogućnost ručne aktivacije sirena, od strane autorizovanih lica, sa bilo koje lokacije alarmne sirene. Pored instalacije elektronskih alarmnih sirena na mikrolokacijama predloženim u Studiji akustike, izgradnja savremenog sistema javnog uzbunjivanja podrazumeva i implementiranje komandnih centara (primarnog, redundantnog i mobilnog). U cilju povezivanja komandnih centara sa perifernim alarmnim stanicama i obezbeđivanja uslova za kontrolu i upravljanje nad alarmnim sirenama, projektom se definišu telekomunikacione mreže (IP/MPLS, UHF, ...) za nesmetan prenos relevantnih podataka.

 

Nejonizujuće zračenje

Astel laboratorija je akreditovana od strane Akreditacionog Tela Srbije (ATS) za ispitivanje i merenje nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2017 pod brojem 01-494 i ovlašćena od strane nadležnog Ministarstva Republike Srbije i Sekretarijata AP Vojvodine za sistematsko ispitivanje nivoa zračenja i ispitivanje nivoa zračenja izvora od posebnog interesa u životnoj sredini za visokofrekventno i niskofrekventno područje.

Astel Laboratorija obavlja ispitivanja (merenja) elektromagnetnog zračenja koje emituju izvori nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini:

1) u visokofrekventnom opsegu, širokopojasnim merenjem u opsegu od 100 kHz dо 8 GHz i frekvencijski selektivnim merenjima u opsegu od 27 МHz dо 6 GHz, na otvorenom i u zatvorenom prostoru,

2) u niskofrekventnom opsegu od 1Hz do 400 kHz (merenje jačine električnog polja i magnetne indukcije), na otvorenom i u zatvorenom prostoru,

u cilju procene izloženosti stanovništva delovanju elekromagnetnom zračenju. Obim ispitivanja se odnosi na:

− GSM / DCS / UMTS (WCDMA) / LTE bazne stanice u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži;

− FM, DAB, DRM, DVB-T predajnici u radio-difuznoj mreži;

− radio-stanice u lokalnoj bežičnoj pristupnoj mreži (WLAN);

− CDMA bazne stanice u okviru fiksne bežične pristupne mreže;

− radio-stanice u lokalnoj bežičnoj pristupnoj mreži (WLAN);

− i ostalim izvorima elektromagnetnog zračenja u opsegu ispitivanja mernih instrumenata

Klijentima smo u mogućnosti da rezultate sprovedenih ispitivanja ponudimo u formi:

-Izveštaja o ispitivanju nivoa izlaganja ljudi visokofrekventnim elektromagnetnim poljima,

-Stručne ocene opterećenja životne sredine,

-Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Laboratorija je opremljena najsavremenijom opremom i visokokompetentnim obučenim kadrovima. Uređaji koji se koriste prilikom obavljanja ispitivanja su:

- Analizator spektra SRM-3006, 9KHz-6GHz, proizvođač NARDA

- Antenna three axis 27MHz – 3GHz, proizvođač NARDA

- Antenna three axis 420Mhz – 6GHz, proizvođač NARDA

- Merač elektromagnetnog polja SMP2, 1Hz-40Ghz, proizvođač WAVECONTROL

- Širokopojasna merna sonda 100kHz-8GHz, proizvođač WAVECONTROL

- Softver za proračun merne nesigurnosti ASTEL PROJEKT

 

Tehnički pregledi

Astel Projekt je ovlašćen od strane Republičke agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) za obavljanje tehničkih pregleda telekomunikacionih objekata i tehničkih pregleda radio stanica. Tokom vremena, proširili smo naš portfolio i pored tehničkih pregleda obavljamo i:

-Testiranje i optimizacija pristupne radio mreže (izvođenje drive testova – DT, korišćenje najmodernijeg softvera i hardvera - NEMO OUTDOOR and NEMO ANALYZE
-Tehnička kontrola glavnih projekata iz oblasti telekomunikacija
-Instalacija i održavanje telekomunikacionih mreža i sistema

U sklopu vršenja poslova tehničkih pregleda, svojim klijentima smo u mogućnosti da ponudimo zaokruženu END to END frequency management uslugu koja obuhvata sledeće:

-Tehničke preglede baznih radio stanica i radio – relejnih veza (MW linkova) prema RATEL-ovom Pravilniku,
-Poslove najave tehničkih pregleda kod vlasnika objekata u/na kojima se nalazi oprema baznih stanica ili RR oprema i organizacije rasporeda obilaska lokacija,
-Izirada tehničke dokumentacije baznih stanica i RR veza za dobijanje dozvola za korišćenje frekvencija od RATELA, kao i kompletnu korespodenciju sa RATELOM u smislu podnošenja Zahteva za dobijanje novih dozvola (ZPD obrazac) za pojedinačno korišćenje frekvencija
-Kompletno vodjenje evidencije o izdatim dozvolama, što podrazumeva i podnošenje Zahteva za zamenu dozvola kojima ističe rok na koje su izdate
-Coordination and correspondence with RATEL in process of submitting frequency permit request
-Detailed maintenance of frequency permit database.

Na ovaj način klijent je u mogućnosti da ostvari značajne uštede u troškovima i poveća produktivnost svojih zaposlenih.

 

Projektovanje telekomunikacionih mreža I sistema

Astel Projekt se zahvaljujući svom stručnom kadru, profesionalizmu u obavljanju posla i ulaganjima u softvere i opremu, svrstao u vodeće pružaoce usluga dizajna telekomunikacionih mreža i sistema sa velikim brojem referenci izvedenih projekata na teritoriji Srbije, gde smo projektovali više od 90% radio i TV stanica.

Posebno smo specijalizovani za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema za:

-FM radio stanice

-TV stanice

-Radio relejne veze

-GSM/UMTS/LTE radio bazne stanice

-Optičke komunikacione sisteme

-Funkcionalne radio mreže u UHF/VHF opsegu

-Bežični internet

-VSAT (Very small aperture terminal) stanice

-UP LINKOVE

-Pristupne mreže

-CATV (Cable Distribution Systems)

-Access networks