lab-novo.jpg
Astel Projekt

Astel Laboratorija

Ispitivanje i merenje nejonizujućeg zračenja

Astel laboratorija - laboratorija za ispitivanje i merenje nejonizujućeg zračenja i buke u životnoj sredini je posebna organizaciona celina unutar Astel Projekta. Astel Laboratorija ima višegodišnje iskustvo u ispitivanju nejonizujućih zračenja, a koje sprovodi kao sastavni deo tehničkih pregleda telekomunikacionih i radio-difuznih radio-stanica u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama.

Ispitivanje i merenje nejonizujućeg zračenja

Astel laboratorija - laboratorija za ispitivanje i merenje nejonizujućeg zračenja i buke u životnoj sredini je posebna organizaciona celina unutar Astel Projekta. Astel Laboratorija ima višegodišnje iskustvo u ispitivanju nejonizujućih zračenja, a koje sprovodi kao sastavni deo tehničkih pregleda telekomunikacionih i radio-difuznih radio-stanica u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama.

Astel Laboratorija

Od 10.04.2020. godine Astel laboratorija je akreditovana za ispitivanje i merenje nejonizujućeg zračenja od strane Akreditacionog Tela Srbije (ATS) prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017. Astel Laboratorija raspolaže kvalifikovanim osobljem i opremom za ispitivanje nejonizujućeg zračenja u svemu u skladu sa važećim propisima.