lab-novo.jpg
Astel Projekt

Astel Laboratorija

Ispitivanje i merenje

Astel laboratorija - laboratorija za ispitivanje i merenje nejonizujućeg zračenja i buke u životnoj sredini je posebna organizaciona celina unutar Astel Projekta. Astel Laboratorija ima višegodišnje iskustvo u ispitivanju nejonizujućih zračenja, a koje sprovodi kao sastavni deo tehničkih pregleda telekomunikacionih i radio-difuznih radio-stanica u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama.

Ispitivanje i merenje nejonizujućeg zračenja i buke

Astel laboratorija - laboratorija za ispitivanje i merenje nejonizujućeg zračenja i buke u životnoj sredini je posebna organizaciona celina unutar Astel Projekta. U okviru Astel laboratorije se obavljaju ispitivanja i merenja nejonizujućeg zračenja u visokofrekventnom i niskofrekventnom opsegu i ispitivanja i merenja buke u životnoj sredini u zatvorenom i na otvorenom prostoru kroz merenja parametara i indikatora buke kojima se mogu dati ocene o samoj buci odnosno odrediti nivo buke.

Astel Laboratorija

Astel laboratorija je akreditovana od strane Akreditacionog Tela Srbije (ATS), akreditacioni br. 01-494, za ispitivanje i merenje nejonizujućeg zračenja i buke prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017. Astel Laboratorija raspolaže kvalifikovanim osobljem i opremom za ispitivanje nejonizujućeg zračenja i buke u svemu u skladu sa važećim propisima.