team.jpg
Astel

Menadžment

MarkoNew.jpg
Marko VasilijevićRukovodilac Astel laboratorije

Marko Vasilijević,

dipl. inž. saobraćaja
Rukovodilac Astel laboratorije

Marko je započeo svoj radni staž u Astel Projektu pre više od 10 godina. Od tada je obavljao različite poslove, sa istom strašću i u kancelariji i na terenu. Njegova oblast ekspertize je široka i obuhvata tehničke preglede radio stanica, uključujući RF merenja i merenja nejonizujućeg zračenja, izradu tehničkih izveštaja i korespodenciju sa RATEL-om, projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema (baznih stanica, RR linkova, FM stanica, mobilne mreže…), kao i rad u programskom paketu ASTEL SOFTVER i Aldena EMLAB koji se koriste za različite vrste kalkulacija, potrebnih za izradu tehničke dokumentacije. Kao Rukovodilac Astel laboratorije, Marko je zadužen za organizaciju, koordinaciju i implementaciju operacija ispitivanja i merenja nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini, za vođenje tima inženjera koji obavljaju laboratorijske aktivnosti, komunikaciju sa klijentima i proširenje obima laboratorijskih aktivnosti.

Marko poseduje sertifikat za rad na visini i ovlašćen je od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine AP Vojvodine za obavljanje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini.